brainstorming steg-för-steg-guide

Brainstorming är ett kraftfullt verktyg för att utnyttja en grupps kollektiva kreativitet för att generera innovativa idéer och lösningar. Men att göra det på rätt sätt kan göra hela skillnaden mellan en produktiv session och ett resultatlöst ”möte”.

Vi utforskar nyckelstegen för effektiv brainstorming och ger dig praktiska tips för att säkerställa framgång.

Vad handlar brainstorming egentligen om?

I grunden handlar brainstorming om att utnyttja allas befintliga idéer och bygga vidare på dem när det är möjligt. Det är en samarbetsprocess som uppmuntrar till öppet och kreativt tänkande.

När ska du använda brainstorming?

Brainstorming är mest effektivt när du har en väldefinierad fråga eller problem som alla är motiverade att ta upp. Metoden bör användas innan man dyker in i mer kreativa idémetoder, med tanke-triggers, för att säkerställa att alla bidrar med sina tidigare insikter på ett bra sätt utan att hämma genereringen av nya idéer. Man kan säga att det är ett utmärkt sätt att tanka av idéer, innan man ger triggers för att tänka ut helt nya.

Hur fungerar det?

Låt oss bryta ner processen med brainstorming i handlingsbara steg:

 1. Utgå från en tydlig frågeställning
  Introducera frågan eller problemet
  Börja med att tydligt presentera frågan eller problemet som behöver kreativa lösningar. Se till att alla förstår sammanhanget och målen.
 2. Tanka av enskilt
  Börja alltid en brainstorming med att be deltagarna fundera själva en stund. Be dem gärna skriva ner sina idéer under tystnad 2-3 min. Detta säkerställer att inte en idé som presenteras tidigt tar över och riktar allas tänkande åt ett visst håll.
 3. Samla befintliga idéer
  Uppmuntra deltagarna sedan att fritt dela med sig av sina befintliga idéer relaterade till den aktuella frågan. Detta är brainstormingsfasen där kvantitet värderas framför kvalitet. Anteckna alla idéer utan att döma eller utvärdera.
 4. Undvik utvärdering
  Här måste vi understryka att under denna fas är ingen idé för vild eller för obetydlig. Deltagarna bör avstå från att utvärdera eller kritisera idéer. Om något är oklart, be om ett förtydligande men undvik kritik. Se också metoden om ”plus-kort”.
 5. Bygg på idéerna
  När du har fokuserat på antal idéer och fått fram en lista med idéer, låt då gruppen tillsammans bygga vidare på de idéer de gillar. Uppmuntra deltagarna att utöka och förfina de befintliga idéerna.
 6. Dela och diskutera
  Se till att alla deltagare får möjlighet att dela sina idéer med gruppen i en positiv och respektfull atmosfär. Att främja öppen kommunikation är avgörande för produktiv brainstorming.
 7. Identifiera önskade koncept
  När diskussionen utvecklas är det vanligt att vissa idéer framstår som mer önskvärda eller genomförbara. Dessa idéer bör markeras eller ringas in för vidare utforskning. Se också 2×2 matriser för utvärdering av idéer.
 8. Behåll idéer som är idéer
  Kom ihåg att brainstorming handlar om att generera idéer, inte att lösa problem. Undvik att i förtid omvandla idéer till lösningar eller handlingsplaner. Det kommer senare i processen. Se också upp för önskade tillstånd, dvs sånt som egentligen inte är en tänkbar lösning på problemet.

 

Exempel tillvägagångssätt

Du bör alltså välja att börja brainstorma individuellt genom att låta deltagarna skriva ner sina idéer först och sedan dela dem med gruppen.

Överväganden för framgång

För att säkerställa en framgångsrik brainstormingsession, tänk på följande:

 • Utse en facilitator
  Utse någon som facilitator som kommer att hålla brainstormingsprocessen på rätt spår, förhindra negativa attityder och uppmuntra aktivt deltagande och som inte själv är en del av idégenereringen.
 • Skapa ett tryggt utrymme
  Främja en miljö där deltagarna känner sig bekväma med att dela med sig av sina idéer utan rädsla för kritik eller dömande. Allas insatser är värdefulla. Se hur du kan skapa en kreativ miljö.
 • Föredra mångfald av perspektiv
  Uppmuntra deltagande från en mångfaldig grupp individer med olika bakgrund och erfarenheter. Olika perspektiv kan leda till mer innovativa idéer.

 

Sammanfattningsvis är brainstorming ett värdefullt verktyg för att utnyttja en grupps kollektiva intelligens. Genom att följa stegen ovan och främja en positiv och öppen atmosfär kan du låsa upp en mängd kreativa lösningar på de utmaningar du står inför.

Så samla ditt team, sätt scenen och se idéerna flöda. Rätt genomförd kan en brainstorming leda till spännande genombrott och innovationer.