Jag frågade AI hur man utvärderar idéer

I det ständigt föränderliga landskapet av kreativitet och innovation, strävar vi ständigt efter nya och banbrytande idéer. Med tiden har AI:s roll, som ChatGPT, i att utvärdera dessa idéer väckt vår nyfikenhet. Vi vill veta om AI kan vara mer än bara ett verktyg – kan det vara en vägledande följeslagare i vår strävan att utvärdera idéer?

När vi ger oss in i denna värld avslöjar vi att AI erbjuder både lovande utsikter och begränsningar i innovationsprocessen.

Att förstå att innovation är en process

Innovation är inte en linjär resa; det är en komplex, mångfacetterad process som involverar olika stadier och icke-linjärt tänkande. Divergent tänkande, brainstorming, utvärdering och idéer utanför boxen är alla en del av resan. Innovationsprocessen handlar om utforskning, experimenterande och problemlösning snarare än ett strikt, steg-för-steg målorienterat tillvägagångssätt.

Två distinkta delar att överväga: idéutforskning och idéförverkligande

När vi vänder oss till AI för att utvärdera idéer, finner vi att det gör ett liknande misstag som människor gör när de bedömer idéer. Detta är inte förvånande eftersom AI är tränad på mänskligt beteende och text. Det vanligaste misstaget är att enbart fokusera på idéförverkligande samtidigt som man förbiser vikten av idéutforskning.

Idé-utforskning

Under idéutforskning måste vi värdera faktorer som hur överraskande en idé är, unikheten och den kreativa höjden. Som Albert Einstein en gång noterade är fantasi eller kreativt tänkande ofta viktigare än intelligens i jakten på innovativa lösningar. Denna fas kräver att vi tänker utanför ramarna och omfamnar nya möjligheter.

Idéförverkligande

Däremot kan AI vara en värdefull resurs under idéförverkligandet. Det kan ge insikter om genomförbarhet, målanpassning, marknadspotential, skalbarhet, kostnads-nyttoanalys och mer. Det är ett starkt verktyg i det logiska perspektivet på vilka idéer som är genomförbara.

Kreativitet är inte en linjär process

Innovationsprocessen är inte enkelriktad utan snarare en cirkulär resa. Förverkligandet av en idé kan avslöja nya utmaningar eller problem, vilket föranleder en återgång till idégenerering och utforskning. Här måste vi se till att vi inte blandar ihop utvärderingskriterierna för idéutforskning med de för idéförverkligande. Förmågan att sömlöst röra sig fram och tillbaka mellan dessa faser är nyckeln till en effektiv innovationsprocess.

 

Summering

Ibland säger våra instinkter och intuition mer om en idé än något utvärderingskriterier kan. När både vår magkänsla och en logisk utvärdering stämmer överens, är det ofta en stark indikator på en lovande idé. I vår utforskning av AI:s roll i denna process blir det uppenbart att även om AI utmärker sig i logiska aspekter och förståelse för realiseringsdelen av idéer, kan den kämpa med att identifiera potentialen hos out-of-the-box idéer och framförallt att utvärdera deras kreativa värde. Detta blir extra synligt om du frågar ett AI om din idé är bra eller dålig. Det kan bara resonera utifrån befintlig kunskap, vilket i sig kan vara värdefull, men den har ingen möjlighet till magkänsla givet nya tillvägagångssätt som ännu inte är dokumenterade och tränade in i AI:t.

Sammanfattningsvis kan AI, så som ChatGPT, vara en värdefull assistent i innovationsprocessen. Det utmärker sig i att tillhandahålla logiska insikter och utvärderingskriterier för idéförverkligande, vilket gör det till ett värdefullt verktyg. Det kan till och med bidra i det kreativa tänkandet, men är inte mycket till hjälp för att förstå balansen mellan överraskning, nyhetsvärde och realiserbarhet, särskilt inte i samband med idéutforskning. Effektiv innovation är en dynamisk blandning av kreativ utforskning och logisk utvärdering, där både mänskliga och AI-bidrag har sina unika roller att spela. Att lära ett AI förstå kreativ höjd kräver ständigt lärande, ett avlärande och ett selectivt lärande på språngvis innovation. Det är en spännande framtid vi går till mötes, där AI behöver in på innovationsområdet för att lösa klimatutmaningarna, men där det finns en hel del utmaningar för AI också.