Flaskhalsar i secondhand-business

Produktion och tillverkning är en komplex väv av processer och operationer. Oavsett om det handlar om att skapa nya föremål eller sälja begagnade produkter såsom tex kläder, har varje steg i produktionscykeln och hanteringen sina utmaningar.

Låt oss utforska varför flaskhalsarna i begagnad produktion i större skala skiljer sig markant från dem vid nyproduktion av varor.

Fotodokumentation

En oväntad men stor skillnad mellan begagnad produktion och nytillverkning ligger i behovet av omfattande foto. Vid tillverkning av nya varor kan ett enda produktfoto räcka för att sälja tusentals identiska produkter. Däremot varierar begagnade föremål mycket i skick och utseende, vilket gör det nödvändigt för försäljningen att ta en bild (ibland flera) av varje produkt. Detta kan vara en tidskrävande process med traditionella sätt att göra produktfotografering. Foto blir snabbt en flaskhals om den inte automatiseras.

Buffertar och lagring

Vid produktion av nya produkter kan tillverkare ofta förutsäga efterfrågan med rimlig noggrannhet, vilket möjliggör effektiv lagerplanering. Men inom begagnad produktion blir det mycket mer utmanande att förutsäga inflödet av produkter och efterfrågan på specifika föremål. Frånvaron av förutsägbarhet kräver flexibla och ibland större lagringslösningar, vilket lägger till ytterligare ett lager av komplexitet till produktionsprocessen.

Genomströmningsutmaningar

Att bestämma i vilken takt begagnade produkter kan bearbetas är en annan betydande flaskhals. Till skillnad från nya artiklar, som följer ett strukturerat produktionsschema, kan behoven för uppdatering, ompaketering och reparation av begagnade artiklar variera kraftigt. Denna osäkerhet i den nödvändiga verksamheten gör genomströmningsplanering svår, vilket leder till potentiella förseningar och ineffektivitet.

Ordningen på operationer

Verksamhetsföljden är en avgörande faktor som skiljer begagnad tillverkning från nytillverkning. Beroende på affärsmodell väljer vissa företag att sälja produkter först och ta itu med renovering senare, medan andra föredrar att uppdatera, reparera eller göra om föremål innan de listar dem. Detta beslut påverkar också flaskhalsarna i produktionsprocessen, men också hur hållbar verksamheten kan bli.

 

Två tillvägagångssätt för begagnad produktion

A) On demand, dvs inga onödiga operationer som skapar hållbarhetspåverkan görs innan man vet om de är önskvärda från kund.

Detta gör att man får mindre kostnader för varje inkommande plagg men innebär en komplexare lagring. Det innebär minimal hantering vilket gör att det går snabbt att lista begagnade produkter, ofta med endast grundläggande renovering. Även om detta minimerar behovet av omfattande initiala operationer, kan det skapa lagringsproblem på grund av en komplexare lagring och ett ev större lagringsbehov när varan efterfrågas.

B) Operationer för att skapa ett uppskatttat värde görs på alla produkter. Dvs ett försök att göra varorna säljbara görs med risken att de ändå inte säljer och operationerna är ”onödiga”.

Här kan lagringen minimeras genom att ta itu med renovering, reparationer eller omarbetningar i förväg. Detta kan dock leda till hållbarhets- och vinstproblem. Detta tillvägagångssätt kräver att man utför fler operationer eftersom det blir åtgärder på varje artikel oavsett om den säljs eller inte, vilket kan vara kostsamt och tidskrävande. Dessutom kan det resultera i onödigt arbete på produkter som kanske inte ger tillräckligt värde vid återförsäljning. Operationer och framförallt lagringen blir dock mer stringent.

Fokus på flera loopar ställer andra krav

Medan dagens produktion av behagnade varor ofta lägger stor vikt vid att sortera föremål finns det utrymme för innovation och förbättringar. Genom att tänka om märkningsstrategier och implementera effektiva mekanismer för hantering av produkter kan det vara möjligt att minska sorteringsflaskhalsen, speciellt med smart märkning inför nästa insamling. Ett välstrukturerat system som effektivt kategoriserar artiklar kan effektivisera processen och minska behovet av omfattande sortering vid nästa loop. Att inom second hand utgå från att produkten kommer tillbaka fler gånger skapar helt andra förutsättningar för vad som är värt att göra med produkten.

 

Sammanfattningsvis skiljer sig flaskhalsarna i begagnad produktion verkligen från dem man stöter på vid tillverkning av nya produkter. Behovet av omfattande fotodokumentation, utmaningar med att förutsäga produktflöden, osäkerhet i nödvändiga operationer och val av ordningsföljd i vilka uppgifter utförs är exempel på sådant som bidrar till komplexiteten i begagnatproduktion. Att känna igen och ta itu med dessa unika flaskhalsar är avgörande för företag som vill frodas i en värld av begagnade varor.

Genom att göra det kan de frigöra den fulla potentialen hos denna hållbara och ständigt växande marknad.