Vad är skillnaden på innovation commons och öppen innovation

Även om det finns likheter mellan koncepten Innovation Commons och Open Innovation, finns det också viktiga skillnader i deras fokus och tillvägagångssätt.

Låt oss utforska dessa skillnader för att förstå begreppen.

Samarbetets omfattning

Innovation Commons fokuserar på att skapa en samarbetsmiljö där olika individer och organisationer möts för att främja innovation. Det omfattar både fysiska och virtuella utrymmen som underlättar öppet samarbete, kunskapsdelning och samskapande av idéer och lösningar.

Öppen innovation fokuserar främst på integrationen av externa idéer, teknologier och expertis i en organisations innovationsprocess. Det understryker vikten av att söka externa källor för innovation, såsom partnerskap med externa enheter, crowdsourcingidéer eller licensieringsteknik.

Samverkande ekosystem

Innovation Commons syftar till att bygga ett kollaborativt ekosystem som överskrider organisatoriska gränser. Det uppmuntrar individer, organisationer och samhällen att aktivt delta i kunskapsutbyte, samskapande och delning av resurser och expertis.

Öppen innovation drivs ofta av en specifik organisations strategiska mål. Det strävar efter att utnyttja externa innovationskällor för att komplettera och förbättra interna FoU-insatser. Det involverar samarbeten och partnerskap med externa enheter, såsom leverantörer, kunder eller forskningsinstitutioner, för att dra nytta av deras kunskap och kapacitet.

Ägande och immateriella rättigheter

Innovation Commons verkar ofta under principerna om öppen tillgång och öppen källkod, där fokus ligger på att dela kunskap och idéer fritt. Tonvikten ligger på kollektivt lärande, bidrag och replikering, med mindre betoning på individuellt ägande eller skydd av immateriella rättigheter.

Open Innovation erkänner värdet av immateriella rättigheter och kan involvera formella avtal, kontrakt eller licensarrangemang för att skydda och kontrollera flödet av kunskap och innovationer. Medan externt samarbete eftersträvas, behåller organisationer vanligtvis äganderätten till de resulterande innovationerna.

Gemenskap kontra organisationsfokus

Innovation Commons lägger stor vikt vid att bygga en samarbetsgemenskap av individer och organisationer. Det främjar en kultur av öppenhet, inkludering och delade syften. Det primära målet är att skapa ett ekosystem som stödjer innovation och bredare kunskapsutveckling.

Öppen innovation drivs främst av organisatoriska mål och strategier. Det strävar efter att utnyttja externa innovationskällor för att möta specifika organisatoriska behov, såsom att förbättra produkter, processer eller marknadsräckvidd. Fokus ligger på att utvinna värde och uppnå konkurrensfördelar för organisationen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis, medan både Innovation Commons och Open Innovation involverar samarbete och integrering av externa idéer, skiljer de sig åt i omfattning, tillvägagångssätt, ägarskap och gemenskap kontra organisatoriskt fokus.

Innovation Commons syftar till att skapa ett kollaborativt ekosystem som överskrider organisatoriska gränser, med fokus på öppet samarbete, samskapande och samhällsbyggande.

Open Innovation, å andra sidan, handlar om att få tillgång till externa innovationskällor för att komplettera interna ansträngningar och uppnå specifika organisatoriska mål, ofta med formella avtal och immateriella överväganden.

Läs mer om innovation commons