3 box metoden

När det gäller innovation och kreativitet är idégenerering ett avgörande steg mot problemlösning och att driva förändring. Men att organisera och hantera dessa idéer på ett bra sätt för att ta dem vidare kan vara en utmaning.

Det är där ”3 Box-metoden” kommer in. Utvecklad av Vijay Govindarajan, en känd managementtänkare, erbjuder 3 Box-metoden ett enkelt men kraftfullt tillvägagångssätt för att samla in och organisera idéer. Låt oss utforska hur 3 Box-metoden kan hjälpa till att effektivisera en idéinsamlingsprocess och öka din kreativa genomförandeförmåga.

Detta är 3 Box-metoden 

3 Box-metoden är ett ramverk som hjälper individer och organisationer att balansera nuets krav (box 1), samtidigt som de släpper taget om gammalt tänkande (box 2) och förbereder sig för framtiden (box 3). Varje box representerar en tidshorisont och en uppsättning aktiviteter, vilket möjliggör ett strukturerat förhållningssätt till idéinsamling och implementering.

Box 1: Hantera nuet

Den första boxen, Box 1, fokuserar på att hantera nuet och innehåller idéer som förbättrar och optimerar nuvarande verksamhet och strategier.

Denna box innefattar att identifiera inkrementella förbättringar, kostnadsbesparande åtgärder och effektivitetshöjande idéer som hjälper till att upprätthålla och stärka den befintliga affärsmodellen. Den säkerställer att den dagliga verksamheten löper smidigt samtidigt som det skapar utrymme för innovation. Det är denna box som säkerställer resurserna för förnyelse. Du svarar på frågan ”Vad måste vi fortsätta göra för att ha resurser och möjligheter till förändring?”

Ruta 2: Glöm det förflutna

Den andra boxen, Box 2, betonar att selektivt glömma det förflutna. Det innebär att man lägger åt sidan och slutar med föråldrade antaganden, processer och metoder som inte längre tjänar nåt syfte.

Den här boxen uppmuntrar att ta bort det som stör utveckling och utforskar idéer som utmanar att dåliga saker bara löper på. Genom att omfamna förändring och utforska nya möjligheter möjliggör Box 2 att bli fri att genomföra  framtidsorienterade strategier. Du svarar på frågan ”Vad kan vi sluta göra eftersom det hindrar oss eller kommer hindra oss att nå dit vi vill på sikt?”

Box 3: Skapa framtiden

Den tredje boxen, Box 3, är tillägnad att skapa framtiden. Det innebär att generera djärva, visionära idéer som har potential att förändra organisationen eller branschen.

Den här boxen uppmuntrar till nytänkande och nya affärsmodeller, teknologier eller produkter. Även om Box 3-idéer kan verka riskabla eller okonventionella, har de potentialen för språngvis innovation och forma det framtida landskapet. Det är dessa nya idéer vi får resurser till när vi slutar med gammaldags företeelser i box 2. Du svarar på frågan ”Vad bör vi börja med för att skapa det nya?”.

Process för insamling av idéer

3 Box-metoden ger ett strukturerat förhållningssätt till idéinsamling. Börja med att uppmuntra idégenerering. Tillåt gruppmedlemmar eller intressenter att bidra med idéer oavsett box. Använd gärna kreativa metoder som uppmuntrar till tänkande som faller inom alla boxarna: box 1 (hantera nuet), box 2 (selektivt glömma det förflutna) och box 3 (skapa framtiden).

Skapa en samarbetsmiljö som främjar olika perspektiv och uppmuntrar kreativitet.

Idéutvärdering och implementering

När idéer väl har samlats in är det avgörande att utvärdera och prioritera dem. Tänk på faktorer som genomförbarhet, potentiell påverkan, anpassning till organisationens mål och resurskrav. Bestäm vilka idéer som är mest genomförbara och relevanta vid en given tidpunkt. Vissa idéer passar in i sånt vi redan gör och kan implementeras omedelbart (box 1), medan andra kan reserveras för utforskning och ifrågasättande(box 2) eller idéer för långsiktig kreativ förändring (box 3).

Iterativ process

3 Box-metoden behöver inte vara en engångsövning utan kan vara en iterativ process. Besök då boxarna regelbundet och uppdatera dem när affärslandskapet utvecklas. Fortsätt att förfina och utöka idéer i varje box, vilket säkerställer ett kontinuerligt flöde av innovation eftersom strukturen skapar tydlighet och förändringsförståelse.

3 Box-metoden ger alltså ett strukturerat ramverk för att samla in och organisera idéer, vilket säkerställer en balanserad strategi mellan att hantera nuet, att selektivt glömma det förflutna och att skapa framtiden.

Genom att anamma denna metod kan individer och organisationer utnyttja kraften i olika idéer, driva innovation och positionera sig för långsiktig framgång.

Så, lås upp din kreativa potential, omfamna den enkla 3 Box-metoden och bana väg för en framtid fylld av transformativa idéer och innovation.