Mäta förändring istället för resultat

I det moderna näringslivets dynamiska landskap är det ibland bättre att mäta förändringen än konkreta resultat eftersom sättet vi mäter resultat ofta hindrar innovativa språng.

Detta perspektivskifte i mätning är särskilt tydligt i samband med transformation, t.ex. i övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi, där fokus ligger på att främja hållbarhet och minimera avfall snarare än att öka och effektivisera produktion.

Nyckeltal, mätningar och kulturen i den tidigare verksamheten motverkar då övergång till det nya innovativa och det blir det uppenbart varför det är absolut nödvändigt att mäta själva förändringskraften för att få till en effektiv organisatorisk transformation.

Bedömning av den kulturella förändringen

När man skapar transformation och språngvis innovation så finns inte mätetalen för det nya man vill skapa i organisationen.

När man t.ex. implementerar cirkulär ekonomi är det ofta viktigare att utvärdera hur organisationskulturen utvecklas när det gäller diskussioner kring cirkularitet snarare än hur effektiva de nya cirkulära lösningarna är.

Att genomföra regelbundna medarbetarundersökningar kan ge värdefulla insikter om skiften i tankesätt och övergripande engagemangsnivåer för det nya.

Genom att fokusera på att mäta frekvensen och djupet av dessa diskussioner kan organisationer mäta och förstå tempot i deras övergång till  cirkulära principer i sin kärnverksamhet.

Utvärdera vart innovationsbudgeten går

Tilldelningen av forsknings- och utvecklingsbudgetar (FoU) inriktade på nya initiativ, t.ex. cirkulära initiativ, fungerar som en viktig indikator på en organisations engagemang för transformation till något nytt.

Genom att kvantifiera andelen av FoU-budgeten som är avsedd för t.ex. cirkulära ansträngningar, kan företag effektivt mäta och förstå sitt engagemang för att utforska innovativa och miljövänliga lösningar.

Att spåra denna typ av mått över tid ger en tydlig bild av hur företagets prioriteringar och fokus utvecklas till förmån för nya transformativa system.

Använda innovativa projekt som milstolpar

En effektiv metod för att förstå mätningen av framgång ligger i att använda specifika innovativa projekt som riktmärken. Dessa projekt kan fungera som konkreta exempel på hur man kan kvantifiera det nya. Inom cirkularitet kan detta t.ex. handla om ett fokus på aspekter så som antalet gånger material återanvänds, nyttjandegraden och livslängden på produkten i det cirkulära systemet. Saker som inte har så hög prioritet att mäta i ett linjärt system.

Att analysera framstegen för verkligt innovativa projekt ger praktiska insikter om effektiviteten av transformationen och hjälper till att förfina framtida strategier.

Betona de nya perspektiven

Att mäta förändring inom ramen för ett nytt system innebär att betona de unika nyckelperspektiven i det nya systemet.

I övergången till cirkulär ekonomi kan detta handla om förmågan att cirkulera material flera gånger, systematisk eliminering av avfall genom innovativ design och den ekonomiska bärkraften hos cirkulära system. Dessa perspektiv ger en omfattande ram för att utvärdera framgången för cirkulära initiativ, och vägleder organisationer mot hållbara metoder som främjar långsiktiga miljömässiga och ekonomiska fördelar.

Spåra nya transaktioner

När det gäller omvandlingar av den cirkulära ekonomin fungerar spårning av aktiviteter och transaktioner efter cirkulering istället för innan som ett avgörande mått för att förstå i vilken utsträckning organisationer anammar hållbara metoder bortom den initiala transaktionen. Genom att övervaka produkters och tjänsters livscykel kan företag få värdefulla insikter om hur väl de integrerar cirkularitet i sina kärnverksamhetsmodeller, vilket betonar vikten av hållbara metoder genom hela värdekedjan.

Detta sätt att följa önskade aktiviteter och transaktioner i det nya systemet gör det möjligt att förstå framgången i förändringsarbetet istället för att jämföra gammalt och nytt system.

 

Sammanfattningsvis är övergången till att mäta förändring snarare än påtagliga resultat avgörande för att förstå effektiviteten av organisatoriska omvandlingar, t.ex. i samband med övergången till en cirkulär ekonomi.

Genom att bedöma kulturella förändringar, FoU-budgettilldelningar och projektmilstolpar i innovativa projekt kan företag få värdefulla insikter om effekterna av deras ansträngningar och effektivt styra sin omvandling mot en ny framtid.